TOEPASSING
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties die worden verhuurd door V.O.F. De Leeuwerik, hierna te noemen De Leeuwerik. 
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ en ‘u’ verstaan: de persoon die met De Leeuwerik een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie. Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd ‘gast’) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. De Leeuwerik wijst alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2 RESERVERINGEN
2.1 Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning van De Leeuwerik geschiedt uitsluitend via boeking op internet, per mail of telefonisch. Ontvangst wordt bevestigd met een verzoek tot aanbetaling.
2.2 De Leeuwerik neemt alleen reserveringsaanvragen in behandeling van personen van 21 jaar en ouder. De huurder dient 21 jaar of ouder te zijn en tijdens de boekingsperiode aanwezig te zijn. De Leeuwerik heeft het recht om zonder opgaaf van reden een reservering te weigeren. 
2.3 Indien De Leeuwerik uw reservering in behandeling neemt, stuurt De Leeuwerik u een bevestiging, die tevens dient als factuur. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan De Leeuwerik.
2.4 Tussen u en De Leeuwerik komt een overeenkomst tot stand op het moment dat De Leeuwerik de reservering aan u heeft bevestigd. Vanaf dat moment zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 
2.5 De aanbetaling dient binnen zeven dagen na bevestiging van de reservering te zijn betaald op de rekening van De Leeuwerik.

3 WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST
3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is De Leeuwerik niet verplicht die te accepteren.
3.2 Voor elke wijziging tot maximaal 4 weken vóór aankomst in verband met een reeds gedane boeking rekenen wij u € 49,50 wijzigingskosten aan. Deze kosten worden niet berekend indien u bijboekt of wijzigt naar een duurdere periode.
3.3 Indien De Leeuwerik door overige omstandigheden een wijziging in een door u geboekte reservering dient te maken met betrekking tot locatie, periode van het verblijf of het type en/of ligging van de bungalow, kan De Leeuwerik u een passend alternatief bieden.
3.4 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met De Leeuwerik.
3.5 Indien u uw verblijfsperiode voortijdig wilt beëindigen, dan wel overdragen aan een ander gebruiker, blijft u jegens De Leeuwerik hoofdelijk aansprakelijk voor het verblijf van de nieuwe gebruiker alsmede de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten, eventuele extra kosten ten gevolge van de overdraging en eventuele annuleringskosten. 

4. PRIJZEN 
4.1 U bent aan De Leeuwerik verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de bevestiging, die tevens dient als factuur van de reservering. 
4.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door De Leeuwerik is verzonden. 
4.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 
4.4 De Leeuwerik heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wettelijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder, maar niet beperkt tot BTW, toeristenbelasting, assurantiebelasting) waar De Leeuwerik geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen. 
4.5 U/de huurder is behalve de huurprijs ook toeristenbelasting verschuldigd. De hoogte van de toeristenbelasting wordt vastgesteld door gemeente Texel. U/de huurder bent aan De Leeuwerik te allen tijde het door de betreffende gemeente vastgestelde en geldende tarief aan toeristenbelasting verschuldigd. 

5 BETALINGEN
5.1 Binnen 7 dagen na het maken van een reservering dient u de aanbetaling te voldoen ter hoogte van 50% van de totale huursom.
5.2 Het restantbedrag van de huursom dient te zijn ontvangen door De Leeuwerik uiterlijk 8 weken voor de dag van aanvang van het verblijf bij De Leeuwerik, zoals is vermeld in de bevestiging van de reservering. 
5.3 Bij reserveringen binnen 8 weken en tot 14 dagen voor aanvang van uw verblijf dient de totale huursom binnen 7 dagen na het maken van de reservering te worden voldaan. Bij reserveringen binnen 14 dagen voor aanvang van uw verblijf dient de totale huursom direct bij de reservering te worden voldaan. 
5.4 Als bij aankomst op het park blijkt dat het bedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van De Leeuwerik, dan dient u het (restant van het) bedrag alsnog ter plekke te voldoen. 
5.5 Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan De Leeuwerik u het gebruik van de accommodatie ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van De Leeuwerik, dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden. 
5.6 Bij niet tijdig voldoen van de huursom is huurder in gebreke. Huurder wordt hiervan door De Leeuwerik schriftelijk op de hoogte gebracht. Huurder heeft vervolgens de mogelijkheid binnen zeven dagen het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Indien betaling opnieuw uitblijft is de huurovereenkomst feitelijk geannuleerd en heeft De Leeuwerik het recht de verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. 
5.7 De Leeuwerik heeft te allen tijde het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen. 

6 AANKOMST EN VERTREK 
6.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 16.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 10.00 uur verlaten te zijn.
6.2 Indien het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door De Leeuwerik.

7 REGLEMENTEN 
7.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door De Leeuwerik vastgestelde regels voor het park en diens vakantiehuizen, vastgelegd in de huisregels. Deze reglementen zijn in de vakantiewoning terug te vinden in de informatiemap. 
7.2 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat op de website van De Leeuwerik voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld. 
7.3 De Leeuwerik behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van het park, zonder dat u recht heeft vergoeding. 
7.4 Voor het plegen van noodzakelijk of alledaags onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd. 
7.5 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken- en koelkast schoonmaken, vuilniszakken in de container plaatsen). 
7.6 Bij overtreding van de regels opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, de huisregels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel, heeft De Leeuwerik het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. 
7.7 Indien de parkbeheerder ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is de beheerder gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen. 

8 HUISDIEREN 
8.1 Afhankelijk van de accommodatie wordt maximaal één hond van de huurder of gebruikers door De Leeuwerik toegelaten. Indien u en/of andere gebruikers huisdieren wensen mee te nemen, dient u dit direct bij reservering op te geven. In dat geval wordt door De Leeuwerik een toeslag in rekening gebracht aan u, welke door u zal worden voldaan. De Leeuwerik behoudt zich het recht voor om (zonder opgave van redenen) huisdieren op het park te weigeren.
8.2 Huisdieren dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten en omwonenden. 
8.3 Voor de hond dient een hondenmand te worden meegenomen en voor de meegebrachte honden is bescherming tegen vlooien verplicht, waarbij zowel druppels, pillen als een vlooienband volstaat. 
8.4 Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan. 

9 INVENTARIS 
9.1 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie en/of elders op het park, en voor het gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige apparatuur en inventaris. 
9.2 Daarnaast zijn de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan De Leeuwerik en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap. 
9.3 De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld. Geconstateerde schade zal aan huurder in rekening worden gebracht.

10 INTERNET
10.1 Afhankelijk van de accommodatie biedt De Leeuwerik de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen toegang tot het internet aan via een code.
10.2 De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van zijn/haar computer of besturingssysteem. 
10.3 De Leeuwerik is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk. 
10.4 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.
10.5 Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik door de huurder/gebruiker danwel degene die de huurder vergezellen, heeft De Leeuwerik het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren. 
10.6 De huurder vrijwaart De Leeuwerik tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op De Leeuwerik zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, van internet is gemaakt. 

11 ANNULERING
11.1 Binnen 7 dagen na het maken van de reservering, kan de reservering kosteloos worden geannuleerd tenzij de reservering 8 weken of korter voor aanvang van uw verblijf is gedaan. 
11.2 Indien de huurder de boeking annuleert is het volgende reglement van toepassing:

  • Bij annulering tot 8 weken voor aankomst van het verblijf bent u/huurder 50% van de overeengekomen huursom verschuldigd aan De Leeuwerik. 
  • Binnen acht weken voor aankomst van het verblijf bent u/huurder 75% van de overeengekomen huursom verschuldigd aan De Leeuwerik.
  • Binnen vier weken voor aankomst van het verblijf bent u/huurder 100% van de overeengekomen huursom verschuldigd aan De Leeuwerik.
  • De huurder betaalt naast het percentage van de huursom ook een bedrag van €75,- aan annuleringskosten. 

11.3 Indien u op de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet arriveert, wordt dit beschouwd als een annulering. In dat geval bent u het volledige totaalbedrag inclusief de extra kosten (borg, schoonmaakkosten, toeristenbelasting, etc) verschuldigd. 11.4 In geval van annulering conform artikel 11.2 of 11.3, ontstaat een vordering van De Leeuwerik jegens huurder. Waarover De Leeuwerik de huurder schriftelijk zal informeren. De ontstane vordering betreffende het verschuldigde percentage van de huursom dient u/huurder binnen 14 dagen te voldoen.

12 OVERMACHT EN WIJZIGING 
12.1 In het geval De Leeuwerik, al dan niet tijdelijk, niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, kan De Leeuwerik binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.). De opschorting van de nakoming van de verplichtingen door De Leeuwerik is toegestaan indien zich omstandigheden gelegen buiten de wil van De Leeuwerik voordoen. De Leeuwerik zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van enige schade of kosten. 
12.2 Overmacht aan de zijde van De Leeuwerik bestaat indien De Leeuwerik in de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van De Leeuwerik, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, stakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen. 
12.3 De Leeuwerik heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

13 AANSPRAKELIJKHEID 
13.1 De Leeuwerik aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op het park of de huur/het gebruik van accommodatie en/of andere faciliteiten van De Leeuwerik, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van De Leeuwerik of (één van) haar werknemers. 
13.2 De Leeuwerik is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten. 
13.3 U/de huurder en iedere gebruiker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van De Leeuwerik ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming op het park bevinden. 
13.4 U/ de huurder vrijwaart De Leeuwerik voor alle aanspraken terzake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden. 13.5 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

14 KLACHTEN 
14.1 Ondanks de zorg en de inspanning van De Leeuwerik kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij de beheerder van uw verblijf te melden. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek uit het park van uw verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te via o.v.v. reserveringsnummer, NAW-gegevens, datum verblijf en accommodatie-nummer. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld. 

15 PRIVACY
15.1 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze en aanverwante producten en diensten te geven, zowel door onszelf als door derden. 
15.2 Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. U heeft het recht om ons te verzoeken, u mede te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.
15.3 Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een mail te sturen naar.  

16 ALGEMEEN
16.1 Op de overeenkomst tussen u en De Leeuwerik is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
16.2 Kennelijke druk- en zetfouten binden De Leeuwerik niet. 
16.3 Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties van algemene voorwaarden.